Wil je eens vrijblijvend kennismaken met YENS?

Privacy statement

Dit is de privacy statement van YENS, voor vragen kun je mailen naar privacy@yens.nl. In deze privacy statement informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens door YENS.

YENS hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Zorgvuldigheid voorop

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. YENS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
- Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:

– Het vervullen van de overeenkomst met jouw voor het voeren van de administratie en het doen van belastingaangiftes
– Om met elkaar te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
– Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
– Om op de website de content te kunnen tonen die daarop wordt geplaatst
– Contact met je op te nemen indien je het contactformulier hebt ingevuld op de website
– Je per e-mail de nieuwsbrief of andersoortig geautomatiseerde mailing te sturen waarvoor je je hebt ingeschreven
– Marketing en sales activiteiten uit te voeren
– Wettelijke doeleinden

We delen alleen gegevens met andere partijen (ontvangers) zoals Belastingdienst, banken en Kamer van Koophandel als we jouw toestemming hiervoor hebben. De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Soorten persoonsgegevens

Voor deze doeleinden kan YENS de volgende persoonsgegevens van je vragen:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Kopie ID bewijzen
– Burgerservicenummer (BSN)
– Financiële gegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Je persoonsgegevens worden door YENS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de belastingaangiften
- Het verzorgen van de financiële- en salarisadministratie
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
- Hosting van de website

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

YENS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de Archief wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens YENS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je

persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons aan je te laten overdragen of in opdracht van jou direct te over te dragen aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

YENS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. YENS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

_ga

Cookie: Google Analytics
Functie: Registreert een unieke ID dat statistische data genereert van hoe de gebruiker de website gebruikt.
Bewaartermijn: 2 jaar

_gat

Cookie: Google Analytics
Functie: Wordt door Google Analytics gebruikt om de hoeveelheid aanvragen te reguleren.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

_gid

Cookie: Google Analytics
Functie: Registreert een unieke ID dat statistische data genereert van hoe de gebruiker de website gebruikt.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie.

PHPSESSID

Cookie: PHPSESSID
Functie: Dit cookie houdt gedurende het bezoek bij welke pagina’s je bezoekt en de gedane zoekopdrachten.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

wfvt_

Cookie: Wordfence
Functie: Volgt de bezoeker door de website heen en bundelt de bezochte pagina’s.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

wordfence_verifiedHuman

Cookie: Wordfence
Functie: Onderscheid mensen van geautomatiseerd verkeer (bots).
Bewaartermijn: 24 uur

wordpress_test_cookie

Cookie: WordPress
Functie: Cookie wordt geactiveerd als de login-pagina bezocht wordt. Er wordt dan gekeken of de browser cookies toestaat.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

 

 

Heb je over deze privacy policy nog vragen?

YENS Starter

Voor de startende ZZP'er
Vanaf 69 euro per maand

YENS ZZP

Voor de eenmanszaak of ZZP'er
Vanaf 99 euro per maand

YENS VOF

Voor de grote eenmanszaak of VOF
Vanaf 129 euro per maand

YENS MKB

Voor MKB ondernemers met een BV
Vanaf 169 euro per maand

Weten welk pakket het beste bij je past?